Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

Orlabsdiskussion im Hunsrick

Schunn säid Johre, in de Suumerzäid,
hout muss äisch ouch das mo saan,
im Hunsrick gidd’s in ganz Heerd Läid,
die in Oorlaab fliehe vun däm Hahn.
 
Änes Daachs hod mäi Fraa gesaad:
„Meer zwei, meer fliehe awäile aach,
äisch honn schun Geld genuuch gespaard,
vor mo Mallorka mo achd Daach.“
 
Do saar äisch: „Fraa, wie sull das gehn,
äisch sinn mäi Lebdaach nidd geflooh,
de best wärsch wenn dou fliehsd mol allään,
wenn dou dann abstärtz, wär äisch noch doo !“

 
Reinhard Scherer, Holzbach
zrick an de Anfang