Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

Fassenachtsspruch

Hahn Äppelsche Hahn,

die Fassenacht geht ahn,

schnäit mern Stick vum Schinke,

dat die Messer blinke,

loss mäisch nit so lang loh stehn,

muus nochen Häisje wäira gehn.

Hahn Äppelsche Hahn.