Hunsrücker Platt

zrick zu de anere Sprich

Berliner Notizen
 

Was macht ein Bundestagsabgeordneter in Berlin? Wie lebt und arbeitet er – und welche Positionen bezieht er zu aktuellen Themen? Abgeordneter Peter Bleser (CDU) schreibt heute:

 
Teilauszug:

Das hat mich gefreut. Dat mech de Torkler von de Hunsreck-Zejdung noch zum Studere vun de Hunsrecker Platt kricht, is jo ejal. Äwa dat der so besje de Abjeordnete uff de Schepp helt, de als Petersillich bej de Stroßefrejgabe rimmstinn, dat hat mech doch en bessje jefuxt. Dat ose ejne fuffzehn Jor lang sech de Fingere wond jeschriwwe hät on de Lejt ejnem nolafe on ejnem en de Ure leje, dat me endlich mol jenoch Jeld fier de Bou vän de Ortsumjehung ode fier de Be Fuffzich besorje soll, dat wäjs bej so ne Enwejung käne mi.

Äwwe schien wor et trotzdämm.

Rhein-Hunsrück-Zeitung vom Samstag, 26. November 2011, Seite 18

 

Dat ach die ännere Läit verstähn warer gemänt hot, hon äisched mol uff Hunsriker Platt iewersatzt:

Dat hot mäisch gefräijd: Dat mäisch de Torkler vun de Hunsricker Zäirung noch zum Studere vun dem Hunsricker Platt kried, is jo egal. Awwa dat er so bissje die Abgeordnede uff die Schipp hiielt, dat se als Petersiilie bäi de Stroßefreigawe rummstehn, dat hot mäisch doch in bissje gefuxt. Dat user äner sich fuffzäh Johr lang die Finger wund geschrieb hot unn die Läit änem nolafe unn änem in de Ohre läije, dat ma endlisch mol genuch Geld for de Bou vun de Ortsumgehunge orer for die Be Fuffzisch besorije sull, dat wääs bei so äner Inweihung känner me.

Awwa scheen warit trotzdäm.
zrick an de Anfang